Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia pisze, że od dnia Zesłania Ducha Świętego Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm dni Kościoła pielgrzymującego ku ojczyźnie niebieskiej. W dosłownym tego słowa znaczeniu dzieje się tak w naszym Zakonie Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji. Po Mszy świętej i Liturgii Godzin, adoracja Jezusa Eucharystycznego jest dla nas najważniejszym zadaniem. Jezus w Najświętszym Sakramencie jest sercem naszej wspólnoty i naszego życia. Adoracja trwa 24 godziny na dobę, a siostry zmieniają się na klęcznikach adoracyjnych w dzień co godzinę, a w nocy co dwie godziny.

Akt adoracji

Co godzinę w naszej kaplicy zakonnej rozbrzmiewa akt adoracji czyli uroczysta modlitwa odmawiana po hymnie Magnificat, oto jej treść:

OJCZE PRZEDWIECZNY, zjednoczeni ze wszystkimi dziećmi Twoimi, siostrami i braćmi naszymi, uwielbiamy Ciebie, wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy przez Jezusa Chrystusa za powołanie świata do istnienia i za wyniesienie nas do stanu przyjaźni z Tobą. Panie JEZU CHRYSTE, dla nas obecny w Przenajświętszym Sakramencie, uwielbiamy Ciebie dzięki Ci składamy przez Ducha Świętego za nieskończoną miłość, która Cię skłoniła do przyjęcia ludzkiej natury w tajemnicy Wcielenia i do dokonania dzieła Odkupienia przez Mękę, śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie Swoje. Dziękujemy Ci, że każdego dnia pozwalasz nam uczestniczyć w dziele Odkupienia przez udział w eucharystycznej Ofierze, która aktualizuje dla nas i w nas Twoją śmierć i Zmartwychwstanie. DUCHU PRZENAJŚWIĘTSZY, Boski Gościu naszych dusz, dzięki Ci składamy za to, że przez swoją uświęcającą obecność przemieniasz nas w żywą świątynię Boga. Dokonaj w nas tej przemiany, abyśmy z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa stali się chwałą Trójcy Przenajświętszej. Trójco Przenajświętsza, uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Tobie cześć i chwała na wieki. Amen.